رضا حسینی

انیمیشن ایرانی – نقد ۱

زالاوا – نقد ۱

موقعیت مهدی – نقد ۳

قصیده گاو سفید – نقد ۱

ملاقات خصوصی – نقد ۲

بی‌رویا – نقد ۲

مرد بازنده – نقد ۱

بیرو – نقد ۱

کاغذپاره‌ها – نقد ۱

دست خدا – نقد ۲

بی‌همه‌چیز – نقد ۲

جایی برای فرشته‌ها نیست – نقد ۱

دکستر: خون تازه – نقد ۱

جنایت بی‌دقت – نقد ۱

گیسلو – نقد ۱

آب، باد، خاک، نان – نقد ۱

چهره‌پرداز – نقد ۱

گود – نقد ۱

سمفونی حمید – نقد ۱

آتابای – نقد ۱

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود – نقد ۱

پوست – نقد ۲

آداپت – نقد ۱

تومان – نقد ۱

فینچ – نقد ۱

کپسول – نقد ۱

کوتاه‌قامتان بلندهمت – نقد ۱

پس از عشق – نقد ۱

جان داد – نقد ۱

تشعشعات – نقد ۱

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز