آثار خارجی

ونزدی (۲۰۲۲)

خاندان اژدها (۲۰۲۲)

مار (۲۰۲۱)

دوستان (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

دکستر: خون تازه (۲۰۲۱-۲۰۲۲)

زدن به سیم آخر (۲۰۰۸-۲۰۱۳)

بازی مرکب (۲۰۲۱)

گامبی وزیر (۲۰۲۰)

این ما هستیم (۲۰۱۶-۲۰۲۲)

مِر از ایست‌تاون (۲۰۲۱)

چرنوبیل (۲۰۱۹)

سیرک مسی (۲۰۱۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز