دلال (۲۰۲۲)

خاندان اژدها (۲۰۲۲)

خاندان اژدها – نقد ۱

پوست – نقد ۳

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

جاده خاکی – نقد ۱

جاده خاکی (۲۰۲۱)

تی‌تی – نقد ۱

تی‌تی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی – نقد ۱

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

زالاوا – نقد ۲

زالاوا (۱۳۹۹)

زالاوا – نقد ۱

چارلی چاپلین واقعی – نقد ۱

چارلی چاپلین واقعی (۲۰۲۱)

مار – نقد ۱

مار (۲۰۲۱)

مجبوریم – نقد ۱

مجبوریم (۱۳۹۹)

چهار دیوار – نقد ۱

چهار دیوار (۲۰۲۱)

بهداد امینی

علفزار – نقد ۱

دوستان (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

دوستان – نقد ۱

مرد بازنده – نقد ۳

مغز استخوان (۱۳۹۸)

مهران آرین

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز