جنگل پرتقال – نقد ۲

علی احسانی

اوپنهایمر / اُپنهایمر – نقد ۲

تشریح یک سقوط / آناتومی یک سقوط (۲۰۲۳)

بهترین فیلم‌ها و سریال‌های ۲۰۲۳

استخر بی‌انتها – نقد ۱

استخر بی‌انتها (۲۰۲۳)

نبودن – نقد ۱

نبودن (۲۰۲۱)

جنگل پرتقال – نقد ۱

آهو – نقد ۴

آهو – نقد ۳

آهو – نقد ۲

آهو – نقد ۱

آهو (۱۴۰۲)

تفریق – نقد ۲

بو ترسیده (۲۰۲۳)

ملاقات خصوصی – نقد ۳

کنت (۲۰۲۳)

جنگل پرتقال (۱۴۰۱)

اوپنهایمر / اُپنهایمر – نقد ۱

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

تفریق (۱۴۰۱)

تفریق – نقد ۱

جنگ جهانی سوم (۱۴۰۱)

خاطرات رابطه‌ای فرار (۲۰۲۲)

خاطرات رابطه‌ای فرار – نقد ۱

تصور (۱۴۰۱)

برادران لیلا (۱۴۰۱)

بهترین فیلم‌ها و سریال‌های ۲۰۲۲

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز