سینما

روشنایی‌های شهر (۱۹۳۱)

آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)

بوتاکس (۱۳۹۹)

آن‌جا سپیده‌دم (۱۳۹۹)

صدای انسان (۲۰۲۰)

پدر (۲۰۲۰)

یهودا و مسیح سیاه (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز