سینما

زنی پشت پنجره (۲۰۲۱)

کودا (۲۰۲۱)

میناری (۲۰۲۰)

گورکن (۱۳۹۸)

آنت (۲۰۲۱)

خون شد (۱۳۹۸)

آبجی (۱۳۹۴)

شنای پروانه (۱۳۹۸)

کودتای ۵۳ (۱۳۹۸)

سرزمین خانه‌به‌دوشان (۲۰۲۰)

طعم گیلاس (۱۳۷۶)

درخت گلابی (۱۳۷۶)

کلوزآپ (۱۳۶۸)

خورشید (۱۳۹۸)

خط باریک قرمز (۱۳۹۸)

روشنایی‌های شهر (۱۹۳۱)

آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)

بوتاکس (۱۳۹۹)

آن‌جا سپیده‌دم (۱۳۹۹)

صدای انسان (۲۰۲۰)

پدر (۲۰۲۰)

یهودا و مسیح سیاه (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز