سینما

آتابای (۱۳۹۸)

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود (۲۰۲۱)

باستر بزرگ: گرامی‌داشت (۲۰۱۸)

پوست (۱۳۹۸)

اوندینه (۲۰۲۰)

آداپت (۱۴۰۰)

کازابلانکا (۱۹۴۲)

تومان (۱۳۹۸)

فینچ (۲۰۲۱)

در هایتس (۲۰۲۱)

درخت گردو (۱۳۹۸)

قهرمان (۱۴۰۰)

کپسول (۱۴۰۰)

کوتاه‌قامتان بلندهمت (۱۴۰۰)

پس از عشق (۲۰۲۰)

روایت ناپدیدشدن مریم (۱۳۹۲)

جان داد (۱۴۰۰)

تشعشعات (۱۴۰۰)

پرتاب ناگهانی یک فیل (۱۴۰۰)

ارفاق (۱۴۰۰)

هرگز گاهی همیشه (۱۳۹۹)

دون (۲۰۲۱)

ربکا (۲۰۲۰)

حرکت ناگهانی ممنوع (۲۰۲۱)

وقت مردن نیست/ زمانی برای مردن نیست (۲۰۲۱)

قدرت سگ (۲۰۲۱)

فیلمرغ (۱۳۹۷)

آیدین (۱۴۰۰)

فوق ماراتن (۱۳۹۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز