روی پرده سینماهای ایران

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

تی‌تی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی (۱۳۹۹)

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

زالاوا (۱۳۹۹)

مجبوریم (۱۳۹۹)

مغز استخوان (۱۳۹۸)

علفزار (۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز