گلدن گلوب 2022

مار (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز