کیلین مورفی

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز