کیت بلانشت

تار (۲۰۲۲)

کوچه کابوس (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز