کیئرن هایندز

بلفاست (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز