کنت برانا

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

بلفاست (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز