کمدی

جشنواره ریفکین (۲۰۲۰)

کروئلا (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز