کلنسی براون

دکستر: خون تازه (۲۰۲۱-۲۰۲۲)

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز