کریستف والتس

وقت مردن نیست/ زمانی برای مردن نیست (۲۰۲۱)

جشنواره ریفکین (۲۰۲۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز