کارتر برول

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

تراژدی مکبث (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز