کاترین زتا-جونز

ونزدی (۲۰۲۲)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز