کاترین اوهارا

دیروقت (۱۹۸۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز