پیتر سارسگارد

بتمن (۲۰۲۲)

دختر گم‌شده (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز