پژمان جمشیدی

علفزار (۱۴۰۰)

سمفونی حمید (۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز