پدرو آلمودووار

مادران هم‌زمان (۲۰۲۱)

صدای انسان (۲۰۲۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز