پدرام شریفی

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

بی‌همه‌چیز (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز