پارکر پوزی

بو ترسیده (۲۰۲۳)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز