پارسا پیروزفر

تی‌تی (۱۳۹۹)

مجبوریم (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز