پائو استوا بیربا

رییس خوب (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز