وینس گیلیگان

زدن به سیم آخر (۲۰۰۸-۲۰۱۳)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز