ویل اسمیت

رهاسازی (۲۰۲۲)

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز