ویلم دفو

کوچه کابوس (۲۰۲۱)

ورق‌شمار (۲۰۲۱)

لیگ عدالت زک اسنایدر (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز