وس اندرسن

فرنچ دیسپچ (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز