واکین فینیکس

بو ترسیده (۲۰۲۳)

زودباش زودباش (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز