هیلدور گودنادوتیر

تار (۲۰۲۲)

چرنوبیل (۲۰۱۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز