نقد

تشریح یک سقوط / آناتومی یک سقوط (۲۰۲۳)

استخر بی‌انتها (۲۰۲۳)

نبودن (۲۰۲۱)

آهو (۱۴۰۲)

بو ترسیده (۲۰۲۳)

کنت (۲۰۲۳)

جنگل پرتقال (۱۴۰۱)

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

تفریق (۱۴۰۱)

جنگ جهانی سوم (۱۴۰۱)

تصور (۱۴۰۱)

برادران لیلا (۱۴۰۱)

ونزدی (۲۰۲۲)

رهاسازی (۲۰۲۲)

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

دلال (۲۰۲۲)

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

جاده خاکی (۲۰۲۱)

تی‌تی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی (۱۳۹۹)

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

زالاوا (۱۳۹۹)

چارلی چاپلین واقعی (۲۰۲۱)

مار (۲۰۲۱)

مجبوریم (۱۳۹۹)

چهار دیوار (۲۰۲۱)

دوستان (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

مغز استخوان (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز