نقد فیلم

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

جاده خاکی (۲۰۲۱)

تی‌تی (۱۳۹۹)

انیمیشن ایرانی (۱۳۹۹)

بی‌صدا حلزون (۱۳۹۸)

زالاوا (۱۳۹۹)

مجبوریم (۱۳۹۹)

چهار دیوار (۲۰۲۱)

مغز استخوان (۱۳۹۸)

بتمن (۲۰۲۲)

کودکی ناتمام (۱۴۰۰)

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

روز صفر (۱۳۹۸)

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

شادروان (۱۴۰۰)

مرد بازنده (۱۴۰۰)

علفزار (۱۴۰۰)

زودباش زودباش (۲۰۲۱)

سمفونی حمید (۱۴۰۰)

پوست (۱۳۹۸)

قهرمان (۱۴۰۰)

منک (۲۰۲۰)

دشت خاموش (۱۳۹۹)

خون شد (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز