نقد سریال

ونزدی (۲۰۲۲)

خاندان اژدها (۲۰۲۲)

مار (۲۰۲۱)

دوستان (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

مهمونی (۱۴۰۱)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز