ناصر تقوایی

آرامش در حضور دیگران (۱۳۵۵)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز