ناصر تقوایی

آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز