نئومی هریس

آواز قو (۲۰۲۱)

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود (۲۰۲۱)

وقت مردن نیست/ زمانی برای مردن نیست (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز