مینا ساداتی

عنکبوت (۱۳۹۸)

درخت گردو (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز