مهدیه نساج

پرتاب ناگهانی یک فیل (۱۴۰۰)

دشت خاموش (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز