مندی مور

این ما هستیم (۲۰۱۶-۲۰۲۲)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز