معمایی

خشکسالی (۲۰۲۰)

آن شب (۱۳۹۷)

زنی پشت پنجره (۲۰۲۱)

مِر از ایست‌تاون (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز