مسعود سلامی

شادروان (۱۴۰۰)

ورای سکوت (۱۳۹۶)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز