مستند

کاغذپاره‌ها (۱۳۹۸)

جابه‌جایی یا نابه‌جایی (۱۴۰۰)

باستر بزرگ: گرامی‌داشت (۲۰۱۸)

کوتاه‌قامتان بلندهمت (۱۴۰۰)

آیدین (۱۴۰۰)

فوق ماراتن (۱۳۹۷)

لبه تیغ: میراث بازیگران زن ایرانی (۲۰۱۶)

کودتای ۵۳ (۱۳۹۸)

خط باریک قرمز (۱۳۹۸)

سیرک مسی – نقد ۱

سیرک مسی (۲۰۱۹)

آن‌جا سپیده‌دم (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز