محروم از تحصیل

آب، باد، خاک، نان (۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز