مت دیمن

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

آخرین دوئل (۲۰۲۱)

حرکت ناگهانی ممنوع (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز