مایکل کان

داستان وست ساید (۲۰۲۱)

فهرست شیندلر (۱۹۹۳)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز