مارک استرانگ

تار (۲۰۲۲)

کروئلا (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز