لی آیزاک چانگ

میناری (۲۰۲۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز