لیام نیسن

فهرست شیندلر (۱۹۹۳)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز