لئا سیدو

فرانس (۲۰۲۱)

فرنچ دیسپچ (۲۰۲۱)

وقت مردن نیست/ زمانی برای مردن نیست (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز