فیلیپو اسکوتی

دست خدا (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز